Üye Aydınlatma Metni

EASY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla EASY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Easymizy” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Easymizy tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi Kişisel Veri Üst Kategorisi Kişisel Veri Alt Kategorisi
İnternet Sitesi Üyesi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad
İletişim Bilgisi E-mail; Telefon No; Adres (İl/İlçe)
İşlem Güvenliği Bilgisi Talep/Şikayet Bilgisi; Log Kayıtları; IP Adresi; Mesaj İçeriği; Cookies
İtibar Yönetimi Bilgisi İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Gelen/Toplanan Şikayet Bilgileri;
Eğitim ve İş Bilgileri Çalışılan Şirket; Şirket İçi Görevi

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Easymizy’ye açıklamanıza konu olan, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hizmet alan kişilerin memnuniyetini arttırıp, kaliteli ve güvenilir hizmet vermek başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru ve orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi;
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi;
 • Talep/Şikayetlerin Takibi;
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi**;
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi**;
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi**;
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi;
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;

**ile işaretli amaçlar internet sitesi ziyaretçilerimiz ve hizmet alan kişilerin açık rızası kapsamında gerçekleştirilecek olan işleme amaçlarını ifade etmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan internet sitesine üye kişinin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş/çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, açılacak taleple ilişkili üyeliklere, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve yurtiçinde işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Easymizy, kişisel verileri doğrudan internet sitesine üye kişinin kendisinden, web sayfamızdan, web sayfada yer alan iletişim formundan, e-posta, posta, mobil uygulama, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: hizmet alan kişilerin memnuniyetini içeren mesajları paylaşabilmemiz için açık rızanın talep edilmesi)
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; internet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması),
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: Şirketimizle iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşmanız),
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: üyelik hizmeti vereceğimiz tüzel kişilerin yetkilisinin sözleşme kapsamında bilgilerinin işlenmesi)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması),
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör: şirketimiz tarafından talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapabilmemiz için e-posta bilgilerinizin kaydedilmesi),
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: log kayıtları ve IP adreslerinin işlenmesi).

Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Easymizy Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak Easymizy resmi e-mail info@easymizy.com, üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.